Chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế chia sẻ tại thị trường Việt Nam
Lê Thanh Hải, Nguyễn Trúc Vân, Lê Thị Diễm Trinh
Trang: 3-11