Hội đồng biên tập
Thành viên Hội đồng biên tập

             Tổng biên tập (Editor-In-Chief)
             GS.TS./Prof. Dr. NGUYỄN TRUNG KIÊN

Phó Tổng biên tập (Deputy Editor-In-Chief)
TS./Dr. KIỀU XUÂN HÙNG

Thư ký Toà soạn (Managing Editor)
ThS./MBA.LLM. NGUYỄN LÊ ANH

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP (Editorial Board)
TS./Dr. KIỀU TUÂN
GS.TS./Prof. Dr. CHU VĂN CẤP
TS./Dr. KIỀU XUÂN HÙNG
GS.TS/Prof. Dr.  HOÀNG THỊ CHỈNH
TS./Dr. NGUYỄN THANH GIANG
PGS.TS./Assoc. Prof. Dr. NGUYỄN TIẾN DŨNG
PGS.TS./Assoc. Prof. Dr. NGÔ CAO CƯỜNG
GS.TS./Prof. Dr. HỒ ĐỨC HÙNG
GS.TS./ Prof. Dr. NGUYỄN TRUNG KIÊN
PGS.TS./Assoc. Prof. Dr. NGUYỄN VĂN LUÂN
GS.TS./Prof. Dr. VÕ THANH THU
PGS.TS./Assoc. Prof. Dr. NGUYỄN THỊ NHUNG
PGS.TS./Assoc. Prof. Dr. NGUYỄN VĂN TẠO
PGS.TS./Assoc. Prof. Dr. BÙI LOAN THUỲ
ThS./MBA.LLM. NGUYỄN LÊ ANH
GS.TS./Prof. Dr. LƯƠNG XUÂN QUỲ

Cộng tác viên trong nước (Domestic contributors)
GS.TS./Prof. Dr. NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG
GS. /Prof. ĐÀO CÔNG TIẾN
GS.TS./Prof. Dr. VÕ TÒNG XUÂN
GS.TS/ Prof. Dr. ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN

Cộng tác viên nước ngoài (Overseas contributors)
GS.TS./Prof. Dr. TRẦN VĂN HIỂN (USA)
GS.TS./Prof. Dr.  NGUYỄN THÀNH NGHIỆP (Japan)
TS./Dr. ROD JENSEN (USA)