Quy trình phản biện bài viết

Tạp chí Phát triển và Hội nhập thực hiện quy trình phản biện kín hai chiều. Danh tính của những người phản biện không được tiết lộ cho các tác giả và ngược lại. Để được xuất bản trên Tạp chí, các bản thảo được gửi đến Tạp chí phải trải qua quá trình kiểm tra sơ bộ của Ban biên tập, thẩm định ẩn danh bởi các chuyên gia phản biện có chuyên môn phù hợp, chỉnh sửa bản thảo, sau cùng là quyết định của Tổng Biên tập theo quy trình cụ thể như sau: