Đạo đức xuất bản

Tạp chí Phát triển và Hội nhập (sau đây gọi là “Tạp chí”) là một tạp chí được bình duyệt, có bản in, bản trực tuyến và được xuất bản sáu số/năm. Tạp chí cam kết tuân thủ đạo đức xuất bản phù hợp với các hướng dẫn và tiêu chuẩn của The Committee on Publication Ethics (COPE), tuân thủ các nguyên tắc của COPE’s Core PracticesBest Practices Guidelines for Journal Editors và Guidelines on Good Publication Practices, bao gồm:

  • Phản biện bản thảo
  • Vi phạm trong nghiên cứu: Đạo văn, Gửi bản thảo tới nhiều tạp chí và chia nhỏ nội dung, Thao túng trích dẫn, Ngụy tạo và chỉnh sửa số liệu
  • Quyền tác giả và lời cảm ơn
  • Xung đột lợi ích
  • Xử lý các cáo buộc về hành vi sai trái, vi phạm liêm chính và đạo đức trong nghiên cứu
  • Điều tra
  • Sửa chữa và rút bản thảo

Bản thảo bài báo chỉ được chấp nhận khi được tác giả chịu trách nhiệm chính cam kết các nội dung sau: Các nội dung của bản thảo chưa được đăng tải toàn bộ hoặc một phần ở các tạp chí khác; Tất cả các tác giả đều có đóng góp một cách đáng kể vào quá trình nghiên cứu hoặc chuẩn bị bản thảo và cùng chịu trách nhiệm về các nội dung của bản thảo; Tuân thủ các biện pháp đảm bảo đạo đức nghiên cứu.