Quản trị hoạt động đổi mới sáng tạo xanh tại các công ty vận tải Việt Nam
Tăng Mỹ Sang, Lê Thị Diễm Trinh
Trang: 23-29, 152