Vai trò FDI với phát triển kinh tế: Nghiên cứu tại Việt Nam
Hoàng Nguyễn Hoàng Long, Lê Mã Long
Trang: 40-46