Khuyến nghị nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
Võ Thanh Thu, Trần Thị Trang
Trang: 47-52, 64