Phân tích hiệu quả kinh tế chăn nuôi bò sữa của nông hộ huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
Nguyễn Văn Diều, Dương Thị Thu Thịnh, Trần Hoài Nam
Trang: 75-79, 98