Triển khai chuyển đổi số ngành ngân hàng tại Việt Nam và các giải pháp
Phạm Như Phong
Trang: 88-98