Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên bán hàng chuỗi siêu thị tại Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Tuyết Nga, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trương Tấn Hào
Trang: 129-137