Tác động của tính bất định đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Nguyễn Hoàng Chung
Trang: 28-36