Tích hợp ứng dụng đa phương tiện mở rộng thể loại báo chí
Doãn Thị Thuận & Trương Công Bảo Thư
Trang: 62-67