Khai thác dữ liệu chuỗi theo mối quan tâm của người dùng
Văn Thị Thiên Trang
Trang: 68-77