Phân tích sự tác động của chuyển đổi số đến chất lượng học tập của sinh viên ngành quản trị nhân lực tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh (UEF)
Đặng Thanh Thủy
Trang: 78-86