Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài và giá trị doanh nghiệp
Phan Quỳnh Trang, Nguyễn Sĩ Khái, Vũ Hoàng Minh Trung
Trang: 7-15