Tác động của tính bất định đến tính không minh bạch của ngân hàng thương mại Việt Nam
Nguyễn Hoàng Chung
Trang: 16-23