Dịch chuyển sản xuất công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ra các tỉnh: Xu hướng và giải pháp thích ứng
Trần Văn Bích
Trang: 24-32