Hình ảnh điểm đến ảnh hưởng đến ý định quay trở lại tỉnh Bình Thuận của du khách nội địa
Nguyễn Quyết Thắng, Bùi Tuấn Phương & Đỗ Thị Ninh
Trang: 33-38