Phát triển ngành công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và những vấn đề đặt ra
Lê Thị Mai Hương
Trang: 39-45