Các yếu tố tác động đến hiệu quả xanh của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Hà Thanh Bình & Nguyễn Long Trâm Anh
Trang: 46-52