Khả năng tiếp cận tín dụng tín chấp của công chức tại tỉnh Vĩnh Long
Nguyễn Ngọc Hỏi & Bùi Văn Trịnh
Trang: 53-60