Nhận thức nhân hóa, sự hiện diện xã hội, nhận xét người dùng: trường hợp người ảnh hưởng ảo
Hoàng Cửu Long, Võ Nguyễn Tường Vy & Nguyễn Minh Quân
Trang: 61-69