Phương tiện truyền thông xã hội và hiệu quả thu hút khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tô Thị Nhật Minh, Lê Ngọc Tâm & Phan Đình Nguyên
Trang: 70-79