Số 70 (80) Tháng 05-06/2023: Hướng tới hình thành Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM
Nguyễn Xuân Quyết, Phạm Thị Sang Trang, Tạ Thị Cẩm Giang, Nguyễn Phước Hoàng & Phan Thị Thành Thọ
Trang: 122