Gửi bài viết

           theo Emailtapchi_pthn@uef.edu.vn;

           với Tiêu đề: Tên tác giả - Bản thảo bài viết Tạp chí Phát triển và Hội nhập - Tháng...

          Ví dụ: Nguyễn Văn A - Bản thảo bài viết Tạp chí Phát triển và Hội nhập - Tháng 7&8/2023

  • Bản thảo sẽ được kiểm tra sự trùng lắp nội dung nghiên cứu bằng phần mềm Turnitin 
  • Công cụ trí tuệ nhân tạo POE Assistant vào các quy trình nghiệp vụ của tòa soạn và các bộ phận khác để tối ưu hóa hoạt động của tạp chí