Gửi bài viết

 

  • Bản thảo sẽ được kiểm tra sự trùng lắp nội dung nghiên cứu bằng phần mềm Turnitin 
  • Công cụ trí tuệ nhân tạo POE Assistant được sử dụng vào các quy trình nghiệp vụ của tòa soạn và các bộ phận khác nhằm tối ưu hóa hoạt động của Tạp chí.