Quyền miễn trách nhiệm
  • Thông tin và các nội dung được giới thiệu trong các ấn phẩm của Tạp chí Phát triển và Hội nhập (PT&HN) phản ánh quan điểm của tác giả và cộng sự. Vì vậy, tạp chí PT&HN không chịu trách nhiệm đối với những sai sót và hệ quả phát sinh từ vấn đề sử dụng thông tin trong các bài viết.
  • Tạp chí không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về sự sai sót và thiếu chính xác của các dữ liệu, thông tin, đánh giá, hay nhận định bắt nguồn từ độ tin cậy của thông tin cũng như quan điểm được thể hiện trong các bài viết.