Nghiên cứu ý định mua hàng lặp lại trong thương mại điện tử
Phạm Hồng Liêm, Phạm Quốc Tuấn, Đoàn Anh Tú
Trang: 105-111