Số 65 (75) Tháng 07-08/2022: Phát triển khu công nghiệp sinh thái ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Huỳnh Thị Thu Thảo, Trần Hoàng An, Đỗ Thị Thu Hà, Đoàn Huỳnh Như Sao, Chu Huy Thông & Nguyễn Tấn Đạt
Trang: 23
Trương Thị Nhi, Trần Thị Hồng Cúc & Đoàn Thị Thanh Hòa
Trang: 53
Dương Thị Bình Minh, Nguyễn Thanh Dương & Vũ Thị Thanh Loan
Trang: 68
Dương Thị Thu Thịnh, Nguyễn Ngọc Thùy, Nguyễn Văn Diều & Nguyễn Thị Ngọc Loan
Trang: 84
Vũ Minh Tâm, Nguyễn Thanh Hùng, Thạch Phước Bình, Lưu Bảo Anh & Lê Anh Vân
Trang: 92