Số 66 (76) Tháng 09-10/2022: Chính sách chuyển đổi số đối với các doanh nghiệp VN trong thế giới VUCA
Phan Bảo Giang, Phạm Thị Minh Anh, Nguyễn Cao Hoàng Nam, Nguyễn Huỳnh Như & Nguyễn Đông Nhiên
Trang: 99
Tăng Mỹ Sang & Nguyễn Quốc Anh
Trang: 124