Số 63 (73) Tháng 03-04/2022: Nghiên cứu khoa học các trường đại học Việt Nam: Mô hình tạp chí khoa học UEF
Nguyễn Lê Anh, Vũ Thanh Tùng, Phan Hoài Nam, Nguyễn Thanh Phúc & Nguyễn Ngọc Chung
Trang: 3
Lại Cao Mai Phương, Huỳnh Quốc Trọng & Vũ Phạm Gia Bảo
Trang: 21
Trương Thị Nhi, Trần Thị Hồng Cúc & Lê Thị Hồng Lĩnh
Trang: 62
Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Nguyễn Thị Diễm & Lê Tuấn Mãnh
Trang: 75
Nguyen Thi Thanh Nhan, Nguyen Quoc Cuong & Tran Khoa Thi
Trang: 122