Số 72 (82) Tháng 09-10/2023: Tác động của chính sách tiền tệ đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Ho Ngoc Khuong, Phung The Anh, Nguyen Thi Nhu Thuy & Vo Thi Kim Loan
Trang: 113-120